x
Submitted by CUEDU_PR on 24 February 2022

 

อาจารย์ครุศาสตร์ฯ จุฬาฯ ชี้ Metaverse ช่วยพาผู้เรียนข้ามข้อจำกัดการเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง ยกระดับการเรียนการสอนได้หากรู้จักแยกแยะและใช้อย่างเหมาะสม

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/highlight/64690/

อ่านเรื่องราว…

- Metaverse ข้ามพรมแดนการเรียนรู้

- สถานศึกษายังจำเป็นในอนาคต?

- แยกแยะ "จริง-เสมือน"

- เตรียมพร้อมปรับตัวสู่ Metaverse อย่างไร