x
Submitted by CUEDU_PR on 27 April 2022

"รัฐมนตรีศึกษาไทย-กัมพูชาร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2022) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..”

 

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2565 สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพลิกโฉมระบบการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรและวิสาหกรจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2022) ภายใต้หัวข้อ “School Leadership Responsive to National Development in the Disruptive Future” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

การนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Hang Chuon Naron, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา และดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ที่ได้มาร่วมในการเสวนาของการประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณคณะกรรมการการจัดการประชุมจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้มีส่วนสนับสนุนในการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งประเทศไทยและ 18 ประเทศทั่วโลก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน ระบบการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2022) ครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักการศึกษาจากประเทศไทยและทั่วโลกสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางการศึกษาในช่วงเวลาที่ท้าทายการของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ กล่าวตอนท้ายว่าการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากการบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker เข้าร่วมกิจกรรม Workshop การนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารการศึกษาและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ผ่านการอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามุมมองใหม่ของเราในการเป็นผู้นำโรงเรียนและผู้นำการศึกษาในยุคพลิกผันที่จะเป็นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. Panel Discussion การเสวนาในหัวข้อ “School Leadership Responsive to National Development in the Disruptive Future” โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาดังนี้

1. Dr. Hang Chuon Naron, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา

2. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

3. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. การบรรยายพิเศษโดย Keynote Speakers

2.1 Keynote Speaker I หัวข้อ “The Science of Decision-Making in Education” โดย Associate Professor Brian K. Perkins, Ed.D., Summer Principals Academy - Teachers College, Columbia University, USA

2.2 Keynote Speaker II: หัวข้อ “School Leadership and the Future of Regional Human Development in ASEAN” โดย Assistant Professor Oliver S. Crocco, Ph.D., Leadership and Human Resource Development - Louisiana State University (LSU)

3.Research Symposium การนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์จากนักวิชาการ นิสิตนักศึกษาจากไทยและต่างประเทศรวม 30 ผลงาน

3.1 การนำเสนอแบบ Poster Presentation การนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารการศึกษาและความเป็นผู้นำทางการศึกษาในรูปแบบ 3D Virtual Exhibition สามารถรับชมได้ทาง

https://spatial.io/.../ICESMLs-3D-Place...

3.2 การนำเสนอแบบ Oral Presentation โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 5 ห้องดังนี้

ห้องที่ 1 School Leadership in Disruptive Era

ห้องที่ 2 New Perspective of Student’s Outcome

ห้องที่ 3 Vocational Education and Entrepreneur

ห้องที่ 4 Innovative School Administrator

ห้องที่ 5 Human Resource Development in Education

Division of Educational Administration, and Research Unit on Transforming Education System for Creating Innovators and Entrepreneurs (TESCIE) are hosting an academic virtual conference titled “The 1st International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2022) : School Leadership Responsive to National Development in the Disruptive Future” from 21 - 23 April 2022. More than 700 people have registered to attend the event.

Associate Professor Siridej Sujiva, Ph.D. Dean, Faculty of Education, Chulalongkorn University give open remark and express this sincere gratitude to His Excellency Dr. Hangchuon Naron, Minister of Education Youth and Sport of Cambodia, Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich, Deputy Minister of Education of Thailand and Conference Committees for their contribution to the conference and thanks all participants from Thailand and 18 countries worldwide.

who join us in ICESML 2022 from Thailand and 18 countries.

In addition, the dean said that amidst the drastic changes in the economy, society, environment, and technology in the disruptive era, the education system needs to be changed radically to produce and develop quality people who will be able to meet the current changes and to be transformational leaders towards a better future for all. The 1st International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2022) will serve as a platform for educators from Thailand and worldwide for the academic exchange and experience sharing on school leadership in challenging times of COVID-19 Pandemic.With this conference, we will learn from each other. Through our productive discussions, the innovative ideas and experiences will advance our current perspective for school leadership in the disruptive future and make a valuable contribution to our society both at a national and international level

The conference includes

1.Panel Discussion: Topic: “School leadership responsive to national development in the disruptive future” By Panelist:

1) H.E. HANG Chuon Naron,Ph.D., Minister of Education, Youth and Sport of Cambodia,

2) Khunying Kalaya Sophonpanich,Ph.D., Deputy Minister of Education of Thailand,

3) Professor Pruet Siribanpitak, Ph.D., Faculty of Education Chulalongkorn University, Thailand

2. Two Keynote Speakers

2.1 Keynote Speaker I Topic “The Science of Decision-Making in Education” by Associate Professor Brian K. Perkins, Ed.D., Summer Principals Academy - Teachers College, Columbia University, USA

2.2 Keynote Speaker II: Topic “School Leadership and the Future of Regional Human Development in ASEAN” by Assistant Professor Oliver S. Crocco, Ph.D., Leadership and Human Resource Development - Louisiana State University (LSU)

3. Research Symposium: Poster Presentation and Oral Presentation in Educational Leadership, Educational Policy, Educational System, Educational Management, Educational Human Resource Management from 30 presenters. You can visit 3D Virtual Exhibition in this link

https://spatial.io/.../ICESMLs-3D-Place...

4. Two of the Conference workshops

4.1 Workshop I: Who am I? Leadership from Within: The Power of Introspective Leadership in disruptive era By Associate Professor Brian K. Perkins, Ed.D., Summer Principals Academy - Teachers College, Columbia University

4.2 Workshop II: Systematic Reviews in social sciences a systematic approach for synthesising social research by Associate Professor Mukdarut Bangpan, DPhil, UCL Social Research Institute , IOE UCL’s Faculty of Education and Society, and

Associate Professor Dhirapat Kulophas, Ph.D., Division of Educational Administration, Department of Educational Policy, Management, and Leadership, Faculty

For more information, please visit www.icesml.com

Opening Ceremony Video https://www.youtube.com/watch?v=AHnz77QmHI8&t=2s