x
Submitted by CUEDU_PR on 22 June 2022

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 1-2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์ ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งระหว่างเรียนและในสถานศึกษา รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา พิเชษฐศิลป์ และอาจารย์ ดร.ลี่หมิ่น เส้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

.

การศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิตและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ตามโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทางวิชาการของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก