x

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่

     1) ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ     

     2) จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการ 

     3) ลงทะเบียนรับ ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท เสนอเพื่อดำเนินการ

     4) จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มต่างๆดังนี้

              - แฟ้มหนังสือส่งภายในมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มหนังสือรับภายในมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มหนังสือส่งภายนอกมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มหนังสือรับภายนอกมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มคำสั่งของมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มระเบียบมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มประกาศของมหาวิทยาลัย

              - แฟ้มจดหมายข่าว

     5) ดำเนินการเลือกตั้ง สรรหากรรมการต่างๆ

     6) ดูแลด้านพิธีการการจัดกิจกรรมของคณะ