x
Submitted by CUEDU_PR on 28 June 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้แทนคณบดี มอบภาพวาดสีน้ำ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน โดยภาพวาดสีน้ำดังกล่าวเป็นผลงานของนายสันติภาพ เพ็งสวย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ

.

นิสิตเจ้าของผลงานกล่าวว่า “ภาพของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านกีฬา เป็นสถานที่ที่เปรี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันครึกครื้นของนิสิตและครูอาจารย์ และบุคลากรจุฬา ฯ เกิดเป็นสถานที่ที่สร้างมิตรภาพและความสุขให้กับผู้คนที่มาเยือน และใช้บริการ วาดภาพมุมนี้มอบไว้เพื่อเป็นความทรงจำของความสุข และสุขภาพที่ดีตลอดไป”

ผู้สนใจงานเทคนิควาดสีน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-2290