x
Submitted by CUEDU_PR on 21 October 2022

“คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้เข้าศึกษาเรียนรู้จาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”

.

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 1-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 56 คน ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

การนี้ นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้เรียน การเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่กำลังสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป

.

นอกจากนี้ผู้เข้าศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เรียนรู้วิธีการสืบค้น แหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ แบบเรียน วารสาร วิทยานิพนธ์ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ สำหรับนิสิต อาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยมี นางสาวโสมนภา ผดุง และนางสุพินญา สุวรรณรัตน์ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร