x
Submitted by CUEDU_PR on 27 October 2022

#EDUCUNEWS

เสวนาพิเศษ “นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร” โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่า กทม.

.

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง “นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร” โดยได้รับเกียรติจาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร

ความก้าวหน้าของประเทศในหลายมิติขึ้นอยู่กับการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นแต่ต่างจังหวัดเท่านั้น ในกรุงเทพมหานครเองก็มีความเหลื่อมล้ำเช่นกัน คุณภาพการศึกษาถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน นิสิตคณะครุศาสตร์ที่จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญทางการศึกษา จะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จากผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยตรง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในอนาคต

โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 2747406 ภาวะผู้นำในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย