x
Submitted by CUEDU_PR on 15 November 2022

#EDUCUNEWS "ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตระดับปริญญาโท"

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พจี ยุวชิต ผศ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาจารย์ ดร.นิสารัตน์ ขันธโภค เป็นวิทยากร

การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการวิจัยของนิสิตมหาบัณฑิตและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ ได้เรียนรู้การทำวิจัยทั้งในมิติของวิชาการและบริหารเงินทุนวิจัย การเบิกจ่ายทุน งบประมาณของผู้รับทุนที่ได้จัดสรร

ทุกท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=YDkLvhcE8Sc