x
Submitted by CUEDU_PR on 2 December 2022

#EDUCUNEWS “วิธีการรับมือและป้องกันตนเอง เมื่อเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา : เรียนรู้ + ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิธีการรับมือและป้องกันตนเอง เมื่อเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา : เรียนรู้ + ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา” ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พร้อมคณะวิทยากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข รองคณบดี อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด ผู้ช่วยคณบดี ดร.จอย ทองกล่อมสี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับคณะวิทยากร นางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง พิธีกรดำเนินรายการ มีคณาจารย์ และบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ onsite และ online มากกว่า 100 คน

.

การจัดอบรมครั้งนี้คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเอาตัวรอดและถอดบทเรียนจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากร ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริง

.

นอกจากจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การต่อสู้กับคนร้ายในท่าทางที่ถูกต้องหากต้องเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ การปฐมพยาบาลเมื่อมีผู้บาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บ และการชะลอการสูญเสียเลือดขณะรอเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลมาถึงจุดเกิดเหตุ อีกทั้งยังได้รู้จักวิธีสังเกตวัตถุต้องสงสัยในลักษณะต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถเอาตัวรอดเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ จากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา