x
Submitted by CUEDU_PR on 7 February 2023

       ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมไบเทค ดังนี้

            – นายสุชาติ  อิ่มสำราญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการจัดแสดงและนำเสนอผลงาน “โคม คราฟต์” นวัตกรรมต้นแบบจากกิจกรรมศิลปะพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถัดไป” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเยาวชนระดับอุดมศึกษา (i-new gen award 2023)

            – นายธนากร วงสุริยะ นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการจัดแสดงและนำเสนอผลงาน “ชุดกิจกรรมศิลปะเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยในศตวรรษที่ 21 “Smart fifty+ พร้อมสูงวัย สร้างคุณค่า” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเยาวชนระดับอุดมศึกษา (i-new gen award 2023)            

            – นางสาวปรียศรี พรหมจินดา นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลระดับ 4 ดาว จากผลงาน “คราฟติฟาย (Craftify): แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมร่วมกัน” ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566”

นายสุชาติ  อิ่มสำราญ  "รางวัลเหรียญทอง"

นายธนากร วงสุริยะ "รางวัลเหรียญเงิน"

นางสาวปรียศรี พรหมจินดา  "รางวัลระดับ 4 ดาว"