x
Submitted by CUEDU_PR on 8 February 2023

#EDUCUNEW "เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว"

.

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์ ให้เกียรติบรรยายและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ฯ แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน

.

นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ในมิติของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน รวมถึงการออกแบบระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยถอดบทเรียนจากสถานศึกษาและครูผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ สัมผัสกับประสบการณ์โดยตรงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาศักยภาพของของผู้เรียนต่อไป