x
Submitted by CUEDU_PR on 27 February 2023

#EDUCUNEWS "ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 40"

.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ร่วมงานครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

ครุศาสตร์คอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีที่สำคัญของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานทางด้านการแสดงดนตรี ทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. 2521 และได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งนับเป็นครั้งที่ 40 การจัดครุศาสตร์คอนเสิร์ตแต่ละครั้ง มุ่งเน้นที่การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสาระทางดนตรีศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะแก่ผู้ชมเป็นประการสำคัญ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมมากขึ้นโดยลำดับ ตลอดจนมีผู้ให้ความนิยมติดตามชมครุศาสตร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่อง

.

การแสดงในปีนี้ประกอบด้วย การแสดงชุดที่ 1 ใบ้คลั่ง สามชั้น การแสดงชุดที่ 2 โอ้ลาว สามชั้น การแสดงชุดที่ 3 ลาวดำเนินทราย ออกแสนคำนึง การแสดงชุดที่ 4 Handel’s Water Music Suite No.2 การแสดงชุดที่ 5 Ticheli’s Shenandoah และ การแสดงชุดที่ 6 Goodwin’s Sing Sang Sun มีคณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเข้ารับชมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก