x
Submitted by CUEDU_PR on 15 March 2023

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Conference ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และคณะ ฯ บรรยายพิเศษเรื่อง "ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 และหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล (Module)" โดยสมาชิกสภาคณบดีฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง