x
Submitted by CUEDU_PR on 15 March 2023

#EDUCUNEWS พิธีเปิดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) (ระดับสถาบัน)

.

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 401 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 (Enrichment Program) ระดับสถาบัน โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร รองคณบดีกล่าวรายงาน ผศ.ดร.กีรติ คุวสานนท์ และอาจารย์ ดร.กรกนก เลิศเดชาภัทร ร่วมในพิธี

.

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิตในโครงการ ฯ เป็นการเตรียมความพร้อมสมรรถนะของความเป็นครูให้กับนิสิต ได้กำกับดูแล และติดตามให้นิสิตมีพัฒนาการด้านสมรรถนะตามเป้าหมายตลอดจนพัฒนาด้านการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีทักษะชีวิต เป็นพลเมืองดี มีความเป็นสากลตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นพลังสำคัญในการสร้างคนสร้างแรงบันดาลใจในความเป็นครูอย่างมีคุณภาพสู่สังคมต่อไปในอนาคต