x
Submitted by CUEDU_PR on 25 April 2023

#EDUCUNEWS "พิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2565"

.

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำความรู้จักพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี และปลูกฝัง ให้นิสิตทุนได้ตระหนักถึงพระคุณเจ้าของทุน ตลอดจนส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิต

.

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกแด่ผู้อุปการะทุนการศึกษาแก่ ในโอกาสนี้ ผู้แทนผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นผู้แทนนิสิตกล่าวขอบคุณผู้ให้ทุน และถ่ายภาพร่วมกับผู้มอบทุนการศึกษา