x
Submitted by CUEDU_PR on 11 May 2023

#EDUCUNEWS

.

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 1-2-3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 70 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารงานวิชาการ และการบริหารจัดการสำนักงาน” การนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม รองคณบดี บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร รองคณบดีบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงส์วิทยากร รองคณบดี บรรยายเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต นางสุมมาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ นางอัญชลี ภูผาเรือง หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ และนางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง หัวหน้าภารกิจส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร