x
Submitted by CUEDU_PR on 18 August 2023

#EDUCUNEWS  “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครูและให้โอวาทแก่นิสิต ประจำการศึกษา 2566
.
ภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2565ได้แก่ นายกนก อยู่ดี  นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (หลักสูตร 4 ปี)  ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุด 4.00  และ นางสาววิลาสินี เวทไธสง  นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  สาขาวิชาประถมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3.98 

.
นอกจากนั้น คณบดีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  Mister Chhoeung Sokhoeum, a master degree in Higher Education, form the faculty of education. และผู้แทนคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 นายภีมปราชญ์ สินศิริทรัพย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
.

กิจกรรมไหว้ครูดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูและมอบตัวเป็นศิษย์ เป็นพิธีที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาให้ความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ในอนาคต