x
Submitted by CUEDU_PR on 30 August 2023

#EDUCUNEWS“ร่วมแสดงความยินดีวาระครบรอบ 14 ปี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร”

.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาคารจุฬาพัฒน์ 13 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมอบภาพวาดสีน้ำ โดยมีผู้แทนรับมอบ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย ธนวัฒนาเจริญ คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์  ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เพื่อร่วมแสดงความยินดีวาระครบรอบ 14 ปี  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรและร่วมลงนามอวยพรในวันครบรอบดังกล่าว

โดยภาพวาดสีน้ำเป็นผลงานของ นางสาวณัฐชา  หมูแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ท่านที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-2290