x
Submitted by CUEDU_PR on 15 November 2023
.
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร
ได้จัดโครงการ “Mindful Drawing : ศิลปะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะจิต”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดี เป็นผู้แทนกล่าวเปิดโครงการ
.
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตสหศิลป์เพื่อสุขภาวะ อิมิลี่-ซากอย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปะบำบัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร
และ นายทินภัทร เปี่ยมเจียก
ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตสหศิลป์เพื่อสุขภาวะ อิมิลี่-ซากอย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร
.
โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการวาดภาพอย่างมีสติ (Mindful Drawing)
และส่งเสริมให้บุคลากรใช้ศิลปะเพื่อบำบัดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอารมณ์ขั้นวิกฤต
ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย คือ สมาธิและการให้คุณค่าในการอยู่กับปัจจุบัน
โดยถ่ายทอดผ่านจินตนาการออกมาในรูปธรรมเชิงประจักษ์
.
นางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง หัวหน้าภารกิจส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ รับหน้าที่พิธีกร
.
รับชมผลงาน Mindful Drawing