x
Submitted by CUEDU_PR on 17 November 2023

“คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และดร.ชวพัส โตเจริญบดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ท่าน มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ และอาจารย์ ดร.อภิรดี จริยารังสีโรจน์ บรรรยายให้ความรู้และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และแนวปฏิบัติที่ดี ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้