x

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)

 
 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   |    หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   |   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ในเวลา)

 

 สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลการศึกษา

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   |   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   |   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต