x
Submitted by CUEDU_CURR on 30 January 2024

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และการเรียนรู้หนังสือ (อ่าน - เขียน) ของเด็กวัยอนุบาล 
ในวันสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องดวงเดือน  พิศาลบุตร (ห้อง 101) อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง (อาคาร 3) 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
นิสิตระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย