x
Submitted by CUEDU_ESG on 30 May 2024

  

---> กำหนดการ  

(สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการของแต่ละหลักสูตรได้ที่แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ตามตารางด้านล่าง) 

 

---> รับสมัครผ่านทาง https://www.register.gradchula.com/  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  -  30 กันยายน 2567

หมายเหตุ:  หากหลักสูตรสามารถรับนิสิตได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ แล้ว จะไม่เปิดรับสมัครนิสิตในรอบถัดไป

 

***โปรดคลิกที่เครื่องหมาย "X" เพื่อดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ของแต่ละหลักสูตร***

ภาควิชา/สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

หลักสูตรและการสอน
     การศึกษาปฐมวัยXX  
     ประถมศึกษาXX  
     สุขศึกษาและพลศึกษา   X
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
     อุดมศึกษา      XXXX
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
     วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาX X 
     สถิติและวิทยาการข้อมูลการศึกษาX X 
     จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวX   
     การศึกษาพิเศษและการเรียนรวมX X 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาXXX

 X 

การศึกษาตลอดชีวิต
     การศึกษานอกระบบโรงเรียนX XX