x

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานจัดการและบริการด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ชั้นนำทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
สมศักดิ์ศรีแห่งบัณฑิตครุศาสตร์