x

1. วิดีทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2  วิดีทัศน์แนะนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. แผ่นพับแนะนำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔.  แผนที่ฉบับภาษาอังกฤษ

    แผนที่คณะครุศาสตร์

    แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ตัวอย่างโครงการประชุมนานาชาติ

แหล่งเงินทุน 

Chula Global Network   

              บบฟอร์มการขอทุนจาก Chula Global Network

                        แบบฟอร์มสรุปการจัดประชุม

              สำนักบริหารวิชาการ   

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  

 

    ตัวอย่างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/บรรยายนานาชาติ

    ตัวอย่างร่างคำกล่าวบรรยายนานาชาติ

 

6. สัญญาความร่วมมือระดับนานาชาติ

MOU ทั้งหมด

ตัวอย่างบันทึกข้อความตรวจสอบ MOU ของสำนักงานนิติกร

MOU Template

              MOU Template 2

7. ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ชาวต่างชาติมาทำวิจัย

    7.1     อาจารย์ชาวต่างประเทศระยะสั้น 1 - 3 เดือน

ทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

คลินิกวิจัย  สำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 โทร. 02 218 0455

                  1. แบบเสนอการเสนอขอรับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

                  2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

                  3. แบบฟอร์มรายงานผลการ Submit บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติโครงการทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภ

 

       7.2   อาจารย์ชาวต่างประเทศระยะยาว 3 - 6 เดือน

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายทุนวิชาการ  สำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 โทร. 02 218 0229

                  คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png หนังสือแจ้งหน่วยงาน

                  คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2560

                  คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png แบบสรุปการเสนอขอรับทุน

                  คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน

                  คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย

                  คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-word.png แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

      ตัวอย่างจดหมายเชิญ

 

8.   ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ฝ่ายทุนวิชาการ  สำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6  โทร. 02 218 0235

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้ทุนสนับสนุน 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png บันทึกแจ้งส่วนงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2561

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2561

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-word.png ใบสมัครขอรับทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-pdf.png แนวปฏิบัติการดำเนินงานทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-word.png ใบขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย (2.1)

                       ใบขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย (2.2)  กรณียังไม่ได้รับอนุมัติ  (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน)  | ดาวน์โหลด

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-word.png รายงานการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

                คำอธิบาย: http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/img/icons/icons8-word.png แบบรายงานการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

         โปรดกรอกแบบคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตราชการตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ภารกิจวิรัชกิจหรือ (ยื่นเอกสารที่ จามจุรี 5 ชั้น 3) | ดาวน์โหลด

 

 

9. ทุนอาจารย์ชาวไทยไปวิจัยต่างประเทศ

          9.1  ทุนสมทบอาจารย์/นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกไปทำวิจัยต่างประเทศ  สำนักบริหารงานวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ    

            สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ อาคารจามจุรี 10 ชั้น 18  โทร. 02 218 3932 

            เอกสารประชาสัมพันธ์ทุน

            แบบฟอร์มขอรับทุน

            9.2  ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ / นักวิจัยใหม่  สำนักบริหารวิจัย

 

10.  Visa

แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือ

 

 ทุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
 

 Visit Request Form  (สำหรับผู้ประสงค์จะเยือนคณะครุศาสตร์)