x
Submitted by CUEDU_ES on 25 November 2019
                                                                           
                                                 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
                                                                   ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
                                                                 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---->  กำหนดการ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ระดับมหาบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต
ในเวลานอกเวลาในเวลานอกเวลา
หลักสูตรและการสอน
     การสอนภาษาไทยX   
     สุขศึกษาและพลศึกษา X    X
     การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศX   
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
     อุดมศึกษาX X 
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
     วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาX* X 
     สถิติการศึกษาX**   
     จิตวิทยาการศึกษาX   
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  X 
การศึกษาตลอดชีวิต
     การศึกษานอกระบบโรงเรียนX XX

* หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในเวลาราชการ แต่เรียนในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

** หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในเวลาราชการ แต่เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์