x
Submitted by CUEDU_PR on 10 September 2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณเพื่อเป็นของที่ระลึกและงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว ในการนี้คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณที่ได้รับเข็มทองคำและถ่ายรูปหมู่ ซึ่งเข็มทองคำดังกล่าวมอบเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและเป็นบำเหน็จแห่งความซื่อสัตย์มอบให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยปีนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมงานด้วย
.

Submitted by CUEDU_ES on 7 September 2019

                    

Submitted by CUEDU_RAS on 9 July 2019

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

**ครั้งที่ 1 วันอังคาร 23 ก.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และ อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

Subscribe to