x

บริจาคให้ครุศาสตร์ จุฬาฯ

  • เพื่อเปิดโอกาสการเป็น “ผู้ให้” ได้รู้จักคำว่า “แบ่งปัน”  ร่วมสร้าง “โอกาส” ด้านการศึกษา

  • ทุกการให้มีความหมาย “คุณสามารถส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยด้วย “พลังแห่งการให้” โดยร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการสแกน QR Code”

  • ข้อมูลบริจาคของท่านจะถูกจัดเก็บเข้ากองบริหารการเสียภาษีอากรของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

  • ยอดเงินที่บริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า !!!