x
Submitted by CUEDU_PR on 22 September 2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช. สุชีวะ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ รองคณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจําปี 2564 เป็น โครงการความร่วมมือระหว่างสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง ศึกษาธิการไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ผ่านการดําเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (The Asia-Pacific Cultural Center for UNESCO: ACCU)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยและญี่ปุ่นได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการขยายเครือข่ายความร่วมมือของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและญี่ปุ่นในวงกว้าง รวมถึง เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นอีกด้วย