x
Submitted by CUEDU_PR on 9 September 2022

"คณะครุศาสตร์ ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่"

.

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา และนางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในโครงการทัศนศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยเข้าเยี่ยมชมการจัดการสถานศึกษาภายใต้แนวคิด “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้อง 401 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

นอกจากนี้ผู้เข้าศึกษาดูงาน ยังได้เข้าเยี่ยมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีนางสาวโสมนภา ผดุง และนางสุพินญา สุวรรณรัตน์ บรรณารักษ์เป็นวิทยากร ผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะครู และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้การจัดการสถานศึกษาภายใต้แนวคิด “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน