x
Submitted by CUEDU_PR on 9 November 2023
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Conference 
 
การประชุมสภาคณบดีฯ ในครั้งนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา มาบรรยายในหัวข้อ “การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา : ความก้าวหน้าของมาตรฐานวิชาชีพครูที่ตอบสนองนโยบายเรียนดี มีความสุข” และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสภาคณบดีฯ ในประเด็นต่อไปนี้
 1. การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต” ได้แก่ 1) ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. บทบาทของครุสภา เกี่ยวกับนโยบาย เรียนดี มีความสุข ได้แก่ 1) การสร้างครู 2) การพัฒนา ยกย่องครูดี 3) การป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
 3. นโยบายการผลิตครู ได้แก่ 1) ระบบปิด (แบบให้ทุน ประกันเงินและประกันงาน) 2) ระบบปิด (แบบประกันงาน) 3) ครูคุณภาพ 4) ระบบเปิดเพื่อรองรับหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ
 4. (ร่าง) นโยบายระบบการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย (2566)
 5. ความเชื่อมโยงการผลิตและการพัฒนาครู Teacher Education Ecosystem ประกอบด้วย 1) การผลิตครู 2) การพัฒนาครู 3) คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน
 6. การผลิตครูกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 7. แนวคิดการผลิตครูคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
 8. (ร่าง) ประกาศการรับรองปริญญาฯ กับการผลิตครูเพื่อสู่ความเป็นวิชาชีพชั้นสูง
นอกจากนี้ สมาชิกสภาคณบดี ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่
 1. การแก้ปัญหาเรื่องระบบรับสมัคร
 2. การประเมินการปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา และแบบประเมินสมรรถนะ
 3. การผลิตครูในระบบปิดและระบบเปิด
 4. การปรับแผนการรับนิสิตนักศึกษาครู