x
Submitted by CUEDU_PR on 21 February 2024
#EDUCUNEWSArt & Cultureal Gift Fair 2024
 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Art & Cultureal Gift Fair 2024 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ พิธีมอบรางวัลจากการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น
1. ระดับประถมศึกษา
ผู้มอบรางวัลชมเชยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
รองคณบดี กำกับดูแลกลุ่มภารกิจวิจัย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ผู้มอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร รองคณบดี กำกับดูแลกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต และ ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
2. ระดับมัธยมศึกษา
ผู้มอบรางวัลชมเชยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
ผู้มอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์
 
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพในงาน Art & Cultureal Gift Fair 2024