x
Submitted by CUEDU_PR on 27 November 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 604/2 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการ และรศ.พัชรี วรจรัสรังสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนำโดยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะ จากเทศบาลนครเชียงราย ในโอกาสปรึกษาหารือประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
.
โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และจะขยายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ไปยังโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนและครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น