x
Submitted by CUEDU_PR on 2 December 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ​ ห้องประชุม​605​ อาคารพระ​มิ่งขวัญ​การศึกษา​ไทย​ ชั้น​6​ คณะครุศาสตร์​จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​
คณบดี​ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช​ สุชีวะ)​ รองคณบดี​ (รองศาสตราจารย์ ดร.​สุมาลี​ ชิ​โน​กุล)​ พร้อมด้วย​ผู้ช่วยคณบดี​ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต​ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบ การบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตร ​ให้สามารถระบุและวัดประเมิน สมรรถนะสำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม​ จากรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์​ ดร.อมรวิชช์​ นาครทรรพ​​ เป็นวิทยากร​ในครั้งนี้​ จากการประชุมครั้งนี้​ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
​1.​ แนวคิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น​block course ในบางรายวิชาเพื่อตอบสนองผู้เรียนที่ต้องการความยืดหยุ่น​เรื่องเวลาเรียน​หรือกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในวัยทำงาน
2.​ แนวคิดในการพัฒนา​ soft skill​ให้แก่นิสิต​ควบคู่กับความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาการ
3.​ แนวคิดในการจัดตั้งหน่วยครุพัฒนาในอนาคต​ ทำหน้าที่สร้างรูปแบบการเรียนรู้​การพัฒนาหลักสูตร​รวมถึงเครื่องมือ​ใน​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​และประเมินผล​การ​เรียนรู้​ที่มีประสิทธิภาพ
4) การร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยที่สนใจในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังในการปรับเปลี่ยน mindset และ ขอจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
.
ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์