x
Submitted by CUEDU_PR on 2 December 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Computational Thinking "CODING" เสริมสร้างทักษะการคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไป หรือ ทำได้จริง จัดโดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และอดีต ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ดร.เขมวดี พงศานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.โชติมา หนูพริก
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สวก. สำหนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) และอาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษา รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) อย่างลึกซึ้งและเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป อีกทั้งนิสิตเองจะได้ฝึกการกำหนดประเด็น ออกแบบและวางแผนการสัมมนาเพื่อนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับบริบทในการทำงานจริงได้ต่อไป