x
Submitted by CUEDU_PR on 2 December 2019

ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ส่งผลงานนวัตกรรมจำนวน 3 ผลงาน เข้าร่วมในรายการ " SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2019 " ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สรุปผลดังนี้
1.ผลงาน Crushed Bootle Bank ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้รับรางวัล Special Award จาก World Intellectual Property Organization
2.ผลงาน Smart Umbrella ได้รางวัลเหรียญเงิน
3.ผลงาน Eco Band ได้รางวัลเหรียญทองแดง