x

                 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
                 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 

 

                   ---> กำหนดการ
                   ---> สมัครเข้าศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต
ในเวลานอกเวลาในเวลานอกเวลา
หลักสูตรและการสอน
    หลักสูตรและการสอน  XX
    การศึกษาปฐมวัยXXXX
    ประถมศึกษาXX  
    การสอนภาษาไทยX   
    การศึกษาคณิตศาสตร์X   
    การศึกษาวิทยาศาสตร์X   
    การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
    (นานาชาติ)
X   
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
    ศิลปศึกษาX X 
    ดนตรีศึกษาX   
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
    พัฒนศึกษาX XX
    อุดมศึกษาX XX
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
    วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาX X 
    การวัดและประเมินผลการศึกษาX   
    สถิติและสารสนเทศการศึกษาX   
    จิตวิทยาการศึกษาX   
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาXXXX
การศึกษาตลอดชีวิต
    การศึกษานอกระบบโรงเรียนX XX