x
Submitted by CUEDU_PR on 6 August 2020
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 605 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์, อาจารย์ ดร. อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร) และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ให้การต้อนรับผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่นักเรียนดังกล่าวสมัครบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563
 
ในการนี้ มีการสอบข้อเขียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด จำนวน 6 มาตรฐาน และการสอบการทดลองสอนจุลภาค (Micro Teaching) ตามวิชาเอก โดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และมัธยม รวมทั้งยังเข้าอบรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
 
โครงการนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพครูของประเทศ ด้วยหลักสูตรการสร้างครูผู้นำ ด้วยเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ และโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพครูอันเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับภูมิลำเนาของนักเรียนทุน และประเทศชาติ อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป