x
Submitted by CUEDU_PR on 15 October 2020

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่จุฬา

.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ประจำการศึกษา 2563 และมอบเข็มสภานักเรียน รางวัลพินิจค้า อันเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พร้อมกับมอบบัตรเกียรติยศให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน มีความประพฤติดี ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อีกทั้งกล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมแก่นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร ทุกคนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน