x
Submitted by CUEDU_PR on 15 October 2020

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพ LIVE PAINTING COMPETITION IN THE NORTH 2020 ภายใต้หัวข้อ "ทิวทัศน์ล้านนา" (ระดับอุดมศึกษา) โดยการประกวดจัดขึ้นโดย บริษัท HHK Intertrade ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

นายพิศวัสต์ วรรณฟู นิสิตชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพิเศษ ระดับอุดมศึกษา

นายสุภัชชัย ศรีบุรินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประกวดในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ เป็นที่ปรึกษา และฝึกซ้อมให้แก่นิสิต