x
Submitted by CUEDU_PR on 23 November 2020

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ความหวังของการปฏิรูปการศึกษาไทย" จัดโดย สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 405 ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง) คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ทุกท่านสามารถรับชมผ่าน เพจ พัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 3 หรือผ่าน ZOOM Meeting ID : 886 8759 4396
Passcode : 123456