x
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2564
 ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (เลขประจำตัว 634 xxxxx 27)คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (Doc)
1.คู่มือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โปรแกรมเกียรตินิยม
2.ประกาศและคำสั่ง
 2.1) ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2563
 2.2) ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
         2.2.1) นิสิตรหัส 57-58
         2.2.2) นิสิตรหัส 59-60
         2.2.3) นิสิตรหัส 61
 2.3) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
       ประจำปีการศึกษา 2563
3.แบบฟอร์มเอกสาร
 3.1) ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โปรแกรมเกียรตินิยม
 3.2) แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม
 3.3) แบบประเมินผลการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์
 3.4) แบบประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์
 3.5) ใบปะหน้าสำหรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์
 3.6) คำร้องขอความร่วมมือในการทำวิจั
         3.6.1 ขอเก็บข้อมูลวิจัย
         3.6.2 ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
         3.6.3 ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ
         3.6.4 ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
         3.6.5 ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
         3.6.6 ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
         3.6.7 ขอขอบคุณ
4.หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโปรแกรมเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2556-2562