x
1.คู่มือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โปรแกรมเกียรตินิยม
2.ประกาศและคำสั่ง
 2.1) ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2563
 2.2) ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
         2.2.1) นิสิตรหัส 57-58
         2.2.2) นิสิตรหัส 59-60
         2.2.3) นิสิตรหัส 61
 2.3) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
       ประจำปีการศึกษา 2563
3.แบบฟอร์มเอกสาร
 3.1) ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โปรแกรมเกียรตินิยม
 3.2) แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม
 3.3) แบบประเมินผลการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์
 3.4) แบบประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์
 3.5) ใบปะหน้าสำหรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์
 3.6) คำร้องขอความร่วมมือในการทำวิจั
         3.6.1 ขอเก็บข้อมูลวิจัย
         3.6.2 ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
         3.6.3 ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ
         3.6.4 ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
         3.6.5 ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
         3.6.6 ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
         3.6.7 ขอขอบคุณ
4.หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโปรแกรมเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2556-2562