x

 

 ใบสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2566
1

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เลขประจำตัว ๖๕๔ xxxxx ๒๗) เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

2

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เลขประจำตัว ๖๕๔ xxxxx ๒๗) เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

3

เงื่อนไขของนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม 

4

ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เลขประจำตัว 654 xxxxx 27) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ใบสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
1

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เลขประจำตัว ๖๔๔ xxxxx ๒๗) เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เลขประจำตัว ๖๔๔ xxxxx ๒๗) เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) (เพิ่มเติม) 

3

เงื่อนไขของนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม 

4

ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เลขประจำตัว 644 xxxxx 27) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 ใบสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2565
1

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เลขประจำตัว ๖๔๔ xxxxx ๒๗) เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เลขประจำตัว ๖๔๔ xxxxx ๒๗) เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

3

งื่อนไขของนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม 

4

ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เลขประจำตัว 644 xxxxx 27) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารสำหรับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)

1.ใบสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
 

1.1) ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เลขประจำตัว 634 xxxxx 27) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
 2.1) คู่มือสำหรับนิสิตรหัส 62 ปีการศึกษา 2563 
 2.2) คู่มือสำหรับนิสิตรหัส 63 ปีการศึกษา 2564 
 2.3) คู่มือสำหรับนิสิตรหัส 64 ปีการศึกษา 2565
 2.4) คู่มือสำหรับนิสิตรหัส 65 ปีการศึกษา 2566
3.ประกาศและคำสั่ง
 

3.1) ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

 

3.2) ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

 

3.3) ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

 3.4) ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบ ค่าตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565
 

3.5) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)

4.คุณสมบัติคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (เพิ่มเติม)
5.แบบฟอร์มและเอกสาร
 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
 คำร้อง ขอหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ
 5.1) ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (PDF)
 5.2) แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (PDF) ⎮ (Word)
 5.3) แบบประเมินผลการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ (PDF)  ⎮ (Word)
 

5.4) แบบประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์

 5.5) แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบ (PDF) ⎮ (Word)
 

5.6) ใบปะหน้าสำหรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ์ 

6.จดหมายขอความร่วมมือในการทำวิจั
 6.1)   คำร้องขอจดหมายขอความร่วมมือในการทำวิจัย (PDF) | (Word)
 6.2)   ขอเก็บข้อมูลวิจัย (PDF) | (Word)
 6.3)   ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (PDF) | (Word)
 6.4)   ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ (PDF) | (Word)
 6.5)   ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย (PDF) | (Word)
 6.6)   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (PDF) | (Word)
 6.7)   ขอเชิญเป็นวิทยากร (PDF) | (Word)
 6.8)   ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ (PDF) | (Word)
 6.9)   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (PDF) | (Word)
 6.10) ขอขอบคุณ (PDF) | (Word)
7.หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโปรแกรมเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2556-2565