x

 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

(ข้อมูลจาก สำนักบริหารกิจการนิสิต)

เปิดรับสมัครทุกเดือน โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาทะเบียนบ้านและต้องลงชื่อในเอกสารให้ความยินยอมการเข้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่จุดบริการนิสิต CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง

คุณสมบัตินิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ

  1. นิสิตทุกระดับการศึกษา
  2. สำหรับบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์
  3. สำหรับนิสิตที่มีสิทธิ์การรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรอให้สิทธิ์ประกันสังคมสิ้นสุดก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ (6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากการทำงาน)

เมื่อนิสิตได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ทันที

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้ที่ eservices.nhso.go.th/eServices/mobile หรือ 

CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0 2218 7077

ดู  คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่

ดาวน์โหลด เอกสารการสมัคร ที่นี่

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ

  1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. ค่าห้องสามัญ และค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน
  3. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
  4. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0 2218 7077

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :    คุณสิยากร เขจรรักษ์

โทรศัพท์ 02-218-2535

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @038gcwvy