x

 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

(ข้อมูลจาก สำนักบริหารกิจการนิสิต)

เปิดรับสมัครทุกเดือน โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาทะเบียนบ้านและต้องลงชื่อในเอกสารให้ความยินยอมการเข้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่จุดบริการนิสิต CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง

คุณสมบัตินิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ

  1. นิสิตทุกระดับการศึกษา
  2. สำหรับบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์
  3. สำหรับนิสิตที่มีสิทธิ์การรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรอให้สิทธิ์ประกันสังคมสิ้นสุดก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ (6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากการทำงาน)

เมื่อนิสิตได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ทันที

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้ที่ eservices.nhso.go.th/eServices/mobile หรือ 

CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0 2218 7077

ดู  คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ

  1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. ค่าห้องสามัญ และค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน
  3. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
  4. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0 2218 7077

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :    นางวราพร บัวเพิ่ม   โทรศัพท์ 02-218-2534