x

กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต มีภารกิจหลักในการจัดบริการส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิสิต ให้เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรม คุณค่าและความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนี้

      1. กิจกรรมและนิสิตสัมพันธ์
                เป็นงานส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสม ก่อให้เกิดคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อสังคมโดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการนิสิต ซึ่งจะได้รับการเลือกตั้งจากนิสิต ดำเนินกิจกรรมภายใต้การดูแลของสำนักงานกิจการนิสิต แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย   คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้นิสิตตั้งกลุ่มหรือชมรมขึ้นเองโดยมีคณาจารย์สาขาต่างๆ เป็นที่ปรึกษา

      2. งานสวัสดิการนิสิต
                เป็นการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือให้นิสิตที่มีความจำเป็นสามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงานสอน และกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้มีรายได้พิเศษจุนเจือการศึกษา มีการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ในด้านหอพัก จัดสถานที่นั่งพักผ่อนพบปะสังสรรค์และศึกษาร่วมกันในบริเวณคณะนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ยังจัดสรรรางวัลสำหรับนิสิตที่เรียนดีและมีความประพฤติดี นิสิตที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและนิสิตที่ทำกิจกรรมและบริการอื่นๆ รวมทั้งการจัดคณาจารย์และนักแนะแนว รวมทั้งนิสิตรุ่นพี่เพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งด้านการเรียน การทำกิจกรรม การดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาต่างๆ

             2.1 ทุนการศึกษา
                   ทุนการศึกษา มี 2 ส่วน
                   1. จัดโดยงานบริการและสวัสดิการ สำนักบริหารกิจการนิสิต
                   2. จัดโดยกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์
                  เป็นกองทุนการศึกษาที่นำดอกผลมาจัดแบบทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากทุนมหาวิทยาลัย ยังมีทุนรางวัลเรียนดีสำหรับนิสิตที่เรียนดี มีคะแนนยอดเยี่ยมสูงสุดในแต่ละชั้นปีอีกจำนวนหนึ่ง
                  กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและประกาศเกี่ยวกับทุนที่เฟสบุ๊คแฟนเพจของกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์ โดยปกติจะมีการรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนเป็นการล่วงหน้า ในปีการศึกษาถัดไป จะประกาศรับสมัครประมาณเดือนธันวาคม สำหรับนิสิตปัจจุบัน และ ประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน สำหรับนิสิตที่เข้าใหม่
                  นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ ยังได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุกชั้นปีอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแหล่งทุนจากเงินทุนเพื่อกิจการนิสิต และเงินทุนจากผู้มีอุปการคุณ

           2.2   การขอรับบัตรติดรถยนต์ เข้า-ออก บริเวณมหาวิทยาลัย
                  นิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะนำรถยนต์เข้า-ออก บริเวณมหาวิทยาลัย ให้มาติดต่อขอบัตรติดรถยนต์ได้ที่กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
                      1. สำเนาทะเบียนบ้าน
                      2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่
                      3. สำเนาบัตรนิสิต
                      4. สำเนาทะเบียนรถ (จะต้องเป็นรถของบิดา-มารดา ผู้ปกครอง หรือของตัวนิสิตเองเท่านั้น)

           2.3 การประสานงานกับศูนย์ประสานงานกิจการนิสิต และหอพักนิสิต
           2.4 งานบริการทุนการศึกษา (การประสานงาน-การพิจารณา-จัดพิธีมอบทุน)
           2.5 การจ้างงานพิเศษ
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ได้ร่วมทำงานกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการทำงานแล้ว นิสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์ ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์ ที่ต้องการรับนิสิตช่วยงานโดยทำหน้าที่ประสานงานโดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน จนจบแต่ละภาคการศึกษา จากนั้นรวบรวมแล้วทำบันทึกขอเบิกจ่ายเงินไปที่มหาวิทยาลัย

           2.6 งานประกันอุบัติเหตุ
           2.7 การส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

       3. วินัยนิสิต
                เป็นการส่งเสริมความมีวินัยของนิสิต ทั้งในด้านการรณรงค์และการดูแลนิสิตให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และค่านิยมที่พึงประสงค์ทั้งด้านการแต่งกาย กิริยามารยาท การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อม และการตรงต่อเวลา  โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา-ประสานงาน-แก้ปัญหา แก่นิสิตคณะครุศาสตร์
              3.1 ฐานข้อมูลวินัยนิสิต และการรับ/ประสานเรื่องเกี่ยวกับวินัยนิสิต
           3.2 ช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย

       4. พัฒนานิสิต
            เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคนเองของนิสิตทั้งในด้านจิต กาย และบุคลิกภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา และกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

       5. กิจกรรมพิเศษ
                 เป็นงานที่กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตจัดให้ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนิสิตใหม่ คือ งานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย งานที่จัดให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา คือ งานปัจฉิมนิเทศ และงานที่ช่วยให้นิสิตสามารถหางานที่ดี คือเปิดโลกอาชีพ และงานที่คณะครุศาสตร์มอบหมายเป็นพิเศษนอกเหนือจากงานเพื่อนิสิต คือ งานประสานงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       6. ประสานงานช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของ กนค. และ กนบค.
                 บริหารจัดการและให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมของ กนค. และ กนบค. การสนับสนุนการให้บริการด้านต่างๆ แก่นิสิตผ่านระบบ Less paper  และการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมในระบบ AT

       7. ประสานงานนิสิตเก่า
                 เป็นการประสานงานและร่วมงานกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในมวลสมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นศิษย์เก่าและคณาจารย์ของครุศาสตร์  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และองค์กรภายนอกที่ขอความร่วมมือมายังสมาคม โดยมีหน้าที่ประสานงาน และช่วยชมรมสายสัมพันธ์ฯ

       8. สารบรรณ และด้านงบประมาณ
                 เป็นศูนย์กลางการประสานงานของกลุ่มภารกิจกิจการนิสิตรวมทั้งดูแลการรับ - ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบ Less Paper  ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ และดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

       9. ภารกิจพิเศษ
                9.1 คู่มือนิสิตทุน
               9.2 คู่มือผู้ปกครอง
               9.3 โครงการตักบาตรวันพุธ
               9.4 การให้บริการชุดครุยและพัสดุในสำนักงาน