x

 

ชื่อสกุล นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์

Mrs.Sumamarn Rattana aksornsin

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร 02-2182565 ต่อ 6704

อีเมล Sumamarn.V@chula.ac.th

ชื่อสกุล นางนันทปิยะ เริงรณอาษา

Mrs. Nuntapiya Roengronarsa

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจการนิสิต

เบอร์โทร  02 218 2532

อีเมล Nuntapiya.N@chula.ac.th 

 

ชื่อสกุล 

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เบอร์โทร  02 218 2534

อีเมล 

 

ชื่อสกุล 

 

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เบอร์โทร  02 218 2534

อีเมล