x
Submitted by CUEDU_PR on 19 August 2021

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ"โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี กล่าวเปิดงาน

สืบเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายกำหนดเป้าร่วมให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้เสริมประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรภายในและต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการทำงานของบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้แนวคิด "We learn ,We grow"

โดยแบ่งการจัดอบรมเป็นหัวข้อหมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือก จำแนกรายวิชาและจำนวนชั่วโมงเรียนตามความเหมาะสมแต่ละตำแหน่งงาน

กำหนดจัดอบรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 จากวิทยากรผู้มากความรู้ความสามารถ ผู้เข้ารับอบรมครบชั่วโมงและผ่านการสอบตามเกณฑ์ จะได้รับวุฒิบัตรและรายงานผลการสอบ (Transript) ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกล่าวยังสามารถนำไปนับภาระงานหัวข้อการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย