x
Submitted by CUEDU_PR on 10 June 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์ของระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ ให้แก่สมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี เลขาธิการ ก.ค.ศ. และรักษาการเลขาธิการคุรุสภา รองเลขาธิการคุรุสภา และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย