x
Submitted by CUEDU_PR on 15 June 2022

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ The Research Centre for Global Learning (GLEA), Coventry University สหราชอาณาจักร จัดโครงการวิจัย“UK-SEA PEER Research” เวทีนำเสนอผลการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือ ความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ และการรักษาความร่วมมือให้ยั่งยืน ทั้งด้านวิชาการ วิจัย บุคลากร นิสิตนักศึกษา และ UK-SEA Research Findings Dissemination Event Provisional Programme ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-18.00 น. แบบ onsite ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแบบออนไลน์  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือดูรายละเอียดการจัดงานได้โดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษา ถอดบทเรียนความร่วมมือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ จำนวน 15 ประเทศ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์  นักวิจัย นิสิตนักศึกษา การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดทำหลักสูตรร่วม การทำวิจัยร่วม นำไปสู่การนำเสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือรูปแบบต่างๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  จะมีการประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือ (Partnership) ด้านวิชาการ วิจัย บุคลากร นิสิตนักศึกษา และอื่น ๆ ในระดับอุดมศึกษาให้เป็นรูปธรรม เช่น     การแลกเปลี่ยนคณาจารย์  นักวิจัย นิสิตนักศึกษา การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดทำหลักสูตรร่วม และการทำวิจัยร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรกับสถาบันอุดมศึกษาไทย

โครงการ UK-Southeast Asia Partnerships and Exchanges Baseline Research (UK-SEA PEER )

เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก British Council เป็นความร่วมมือระหว่าง The Research Centre for Global Learning (GLEA), Coventry University สหราชอาณาจักร กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีนักวิจัยเป็นคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 20 คน จากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหราชอาณาจักร ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น บูรไน เป็นต้น ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงกันยายน  2565 โดยได้รับความร่วมมือจาก ASEAN University Network (AUN) และ Asia-Europe Foundation