x
Submitted by CUEDU_PR on 19 July 2022

"65 ปี แห่งการสถาปนาครุศาสตร์ จุฬาฯ"

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนา 65 ปี ก้าวสู่ปีที่ 66 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี กล่าวรายงาน

.

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์และศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2565 การแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 36 เรื่อง “The Great Remake สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 สำหรับนิสิตนักศึกษาครู ผ่านแนวคิด S.A.F.E.” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธาร เสถียรไทย เป็นองค์ปาฐก และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว อาจารย์ ดร. ณภัทร ชัยมงคล เป็นพิธีกรดำเนินงาน

ในปีนี้มีผู้เข้าพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์และศิษย์เก่าเกียรติยศ ดังนี้

ปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมจันทร์ สุวินทวงศ์

.

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2565

ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร

2. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

3. ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

4. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

.

ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือ นานาชาติ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

.

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข

3. คุณครูจีเรียง บุญสม

4. นายพิชิต วีรังคบุตร

ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสถาปนาคณะครุศาสตร์ครบรอบ 65 ปี ได้ที่ https://youtu.be/NKY3bNEK9mc

รับชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่ https://www.facebook.com/pr.educhula/photos/pcb.2544401272362103/254439…