x
Submitted by CUEDU_PR on 19 July 2022

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 501 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวดี ถังคบุตร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดโครงการอบรมการดำเนินโครงการอบรมและทดสอบความรู้ ทักษะความเป็นครูสำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครู รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2565

.

การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ

.

นอกจากนี้นักเรียนในโครงการ ฯ ยังได้รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ให้เกียรติเป็นวิทยากร

.

โครงการนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพครูของประเทศ ด้วยหลักสูตรการสร้างครูผู้นำ ด้วยเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ และโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพครูอันเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับภูมิลำเนาของนักเรียนทุน และประเทศชาติ อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป